Výskum

vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch


1. Kolibáš, E., Kešický, D.: Kvantifikácia elektroencefalografických nálezov a jej použitie v diagnostike demencií. Lek. obzor, 41, 1992, 3, s. 151-156
2. Kolibáš, E., Hunáková, D.,Kešický, D.: Starí ľudia v psychiatrických zariadeniach: Výsledky cenzu. Bratislavské lekárske listy. 95,1994, s. 188-189
3. Janík, P., Novotný, V., Kešický, D.: Schizofrénia a mesiac narodenia. Psychiatria, psychoterapia a psychosomatika, 15, 2,2008,2, s. 83-88
4. Janík, P., Novotný, V., Kešický, D.: Pôrodné komplikácie ako rizikový faktor schizofrénie. Lekársky obzor, 2009, 9, s. 373-377
5. Forgáčová, Ľ., Koníková, M., Kešická, M., Kešický, D.: Anxiózne syndrómy pri depresii: retrospektívna klinická štúdia. Psychiatria, psychoterapia a psychosomatika, 3, 2010, s. 41-45

vedecké práce v zahraničných recenzovaných časopisoch

1. Kolibáš, E., Kešický, D.: Možnosti použitia automatickej kvantitatívnej analýzy elektroencefalogramu v diagnostike demencií. Čs. psychiatrie, 88, 1992, 2, s. 85-90
2. Kolibáš, E., Žucha, I., Čaplová, T., Fleischer, J., Kešický, D.: Krátky dotazník ako prostriedok skríningu psychických porúch v starobe. Čs. psychiatrie, 88, 1992, 5, s. 237-244
3. Kolibáš, E., Hunáková, D.,Kešický, D.:Depresívne stavy v starobe a ich liečba - cenzus 1983-1993. Česko-slovenská psychiatrie. 90, 1994, 4 s. 201-208
4. Kešický, D., Kešická, M., Novotný, V.: Rodové rozdiely v sexuálnych zmenách podmienených depresiou, Česká a slovenská psychiatrie. - ISSN 1212-0383. - Roč. 106, č. 4 (2010), s. 213-219
5. Kešický, D., Kešická, M., Novotný, V.: Analýza sexuálnej poruchy u pacientov s depresiou použitím Arizona Sexual Experience Scale (ASEX) a Golombok- Rust dotazníka sexuálnej spokojnosti (GRISS), Česká a slovenská psychiatrie. - ISSN 1212-0383. - Roč. 106, č. 2 (2010), s. 76-80
6. Janík, P., Novotný, V., Kešický, D.: Mesiac narodenia ako rizikový faktor schizofrénie. Česká a slovenská psychiatrie. - ISSN 1212-0383. - Roč. 106, č. 1 (2010), s. 15-21
7. André, I., Novotný, V., Kešický, D.: Sezonalita narodenia ako biologický faktor kriminálnej aktivity. Česká a slovenská psychiatrie. - ISSN 1212-0383. - Roč. 107, č. 6 (2011), s. 324-326


vedecké práce v domácich nerecenzovaných časopisoch


1. Novotný, V., Kolibáš, E., Kešický, D.: Biologické faktory v patogenéze alkoholizmu. Protialk. Obz., 27. 1992, 6, s. 337-343
2. Kešický, D., Kešická, M., Novotný, V.: Arizona Sexual Experience Scale (ASEX)- sexuálna porucha u depresívnych pacientov, Sexuológia 7, 2007,2 s. 30-33
3. Kešický, D., Kešická, M., Novotný, V.: Sexuálne správanie a psychodiagnostika sexuálnych funkcií u depresívnych pacientov. Sexuológia. - ISSN 1335-8820. - Roč. 10, č. 2 (2010), s. 48-57
4. Kešický, D., Kešická, M., Novotný, V.: Výskyt sexuálnych porúch v depresii a ich sociálny aspekt. Sexuológia. - ISSN 1335-8820. - Roč. 11, č. 1 (2011), s. 41-46
publikované práce v zborníkoch konferencií
1. Siska, L., Kešický, D.: Naše skúsenosti s falopletyzmografiou. Zborník prác z XV. celoštátnej súdnopsychiatrickej konferencie, Trenčianské Teplice 1992 a prednášky z XIII. celoštátnej súdnopsychiatrickej konferencie, Bratislava, 1988. - Leopoldov : ZVJS (1993) 84-86
abstrakty v zborníkoch konferencií
1. Pancák,J., Porubec, V., Traubner, P., Kešický, D.: Artériospazmy u pacientov so subarachnoidálnym krvácaním vo vzťahu ku klinickému nálezu. XV. medzinárodný kongres slovenských a českých neurológov. XXII. neurovaskulárne sympózium. Zborník. - Bratislava : [s.n.], 1994. - S. 54
2. Kešický, D., Novotný, V.: Contribution of the phalloplethysmography for the diagnostics of the sexual violent crimes. 8th Congress of the European Federation of Sexology, 4.-8. jún 2006, Praha . Abstract in European Journal of Sexual Health, May 2006, Vol. 15, s.54
3. André, I., Novotný, V., Kešický, D.: Sezonalita psychických porúch z pohľadu Psychiatrickej kliniky FNsP a LF UK v Bratislave, Psychiatr. Prax, 7, 2006, Suppl. 1, s. 28
4. Novotný, V., André, I., Kešický, D,: Sezonalita psychiatrických ochorení. 1. konferencia o biologickej psychiatrii, Piešťany, 20.-23.6.2007. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2007, 1, s.10, abstrakt
5. Janík, P., Novotný, V., Kešický, D.: Sezonalita narodenia a schizofrénia. 1. konferencia o biologickej psychiatrii, Piešťany, 20.-23.6.2007. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2007, 1, s.12, abstrakt
6. Janík, P., Novotný, V., Kešický, D.: Sezonalita narodenia a schizofrénia. 13. Československý psychiatrický zjazd, Brno, 12.-15.9.2007. Abstrakt in Česká a slovenská psychiatrie, suplementum 2, 103, august 2007, s. 13
7. Kešický, D., Novotný, V. Kešická, M.: Arizona sexual experience scale (ASEX)- patients with depression. Čes Slov Psychiat, 104, 2008, Suppl. 2, 1027
8. Kešický, D., Novotný, V. Kešická, M.: Sexual responsive cycle and its affection in patients with depression. Čes Slov Psychiat, 104, 2008, Suppl. 2, 1028
9. Kešický, D., Novotný, V. Kešická, M.: The Impact of Depression on Sexual Response in Men and Women. International Congress of World Psychiatric Association, Florence, Italy, April 1-4. 2009. Abstract in: World Psychiatry. - ISSN 1723-8617. - Vol. 8, Suppl. 1 (2009), s. 206-207
10. Janík, P.,Novotný, V.,Kešický, D.: Rizikové faktory schizofrénie. Alkoholizmus a drogové závislosti. Protialkoholický Obzor. 2009, Supl. 3 (2009), s. 35
11. Vajdičková, K., Kořínková, V., Kešický, D.: Názory študentov medicíny na psychiatriu a na psychické poruchy - pred 25 rokmi a dnes. Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor). - ISSN 0862-0350. - Roč. 2010, Supl. 1 (2010), s. 63-64
12. Kešický, D., Novotný, V. Kešická, M.: Sexual Behaviour in Depressive Patients. 19th European Congress of Psychiatry, 12.-15.03.201, Vienna, Austria. Abstract in European Psychiatry, Vol. 26., Suppl. 1. 2011

postery

1. Kolibáš, E., Kořínková, V., Novotný, V., Kešický, D.: VEP u Alzheimerovej demencie. Sympózium o Jumexe, Budapešť, Maďarsko, 21.-25.8.1991
2. Hunáková, D., Kolibáš, E., Vajdičková, K., Kešický, D.: Možnosť detekcie psychických porúch vo vyššom veku. 12. rakúsky geriatrický kongres. Bad Hofgastein, Salzburg, 20.-26.3.1993
3. Kešický, D., Novotný, V.: Contribution of the phalloplethysmography for the diagnostics of the sexual violent crimes. 8th Congress of the European Federation of Sexology, 4.-8. jún 2006, Praha
4. Kešický, D., Novotný, V. Kešická, M.: Patients with depression- Arizona Sexual Experience Scale, XXIX. International Congress of Psychology, 20.-25. July 2008, Berlín, Germany
5. Kešický, D., Novotný, V. Kešická, M.: ASEX-Patients with Depression, XIV. World Congress of Psychiatry, 20.-25.September, 2008, Praha
6. Kešický, D., Novotný, V. Kešická, M.: Sexual Responsive Cycle and its Affection in Patients with Depression, XIV. World Congress of Psychiatry, 20.-25.September, 2008, Praha
7. Kešický, D., Novotný, V. Kešická, M.: The Impact of Depression on Sexual Response in Men and Women. International Congress of World Psychiatric Association, Florence, Italy, April 1-4. 2009
8. Kešický, D., Novotný, V. Kešická, M.: Sexual Behaviour in Depressive Patients. 19th European Congress of Psychiatry, 12.-15.03.2011, Vienna, Austria,
9. Kešický, D., André, I. Kešická, M.: Pedophiles and (or) molesters. The 22nd European Congress of Psychiatry (EPA March 2014), Munich, Germany. Abstract in The Congress Abstract USB. AFG

Prihlásenie